Vraag en antwoord

In dit boekje vind je bijna alle informatie die je moet hebben voordat je aan het werk gaat!

Om te bepalen wat je salaris is, wordt er gekeken naar de functiegroep waarin je gaat werken. Deze stellen wij vast aan de hand van drie functiekenmerken: het soort werk dat je doet, de kennis, ervaring en vaardigheden die je ervoor nodig hebt, en de mate van zelfstandigheid waarin je werkt.

Iedere donderdag is bij ons betaaldag. Wanneer je per week uitbetaald krijgt dan betalen wij elke donderdag je salaris uit na afloop van de gewerkte week. Heb je gekozen voor een verloning per 4 weken (periode) dan betalen wij de goedgekeurde uren van die afgelopen periode uit op de donderdag na afloop van die periode.

Het hangt van je bank af wanneer het salaris daadwerkelijk op je rekening staat bijgeschreven. Doorgaans staat het salaris dezelfde of de volgende dag op je bankrekening.

Voor welke periode je ook hebt gekozen, de gewerkte uren moetenop maandag voor 23.59 uur ingediend zijn in Mijn Agripersoneel.

Wordt je ziek, dan ben je verplicht dit minimaal een halfuur voor aanvang van je werkzaamheden bij je opdrachtgever en bij AgriPersoneel te melden. Doe dit zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk vóór 10.00 uur, zodat wij de melding tijdig aan het UWV / Arbodienst kunnen doorgeven en er eventueel vervanging gezocht kan worden. Let op! Zorg dat je altijd bereikbaar bent, zowel telefonisch als op uw bezoekadres. Meld het ook direct wanneer je weer beter bent.

Je bouwt 25 vakantiedagen op bij een fulltime dienstverband. Als je minder werkt bouw je naar rato op. (je krijgt dus niet een pakket vakantieuren/dagen maar bouwt per gewerkt uur op)

Vakantieuren kun je op ieder gewenst moment opnemen in overleg met Agripersoneel en je opdrachtgever. Het aantal uur dat je wilt opnemen kun je in een aparte regel invullen in Mijn Agripersoneel in je urenbriefje.

De stand van je reserveringen is te bekijken op je online omgeving én onderaan je laatste loonstrook. Het is niet mogelijk om meer vakantieuren op te nemen dan je hebt opgebouwd.

Je hebt recht op vakantiegeld conform de ABU-cao. Dit vakantiegeld wordt voor jou gereserveerd en wordt één keer per jaar (begin juni) uitbetaald. De hoogte van het vakantiegeld is 8,33 % van je bruto loon.

In Agripersoneel Easyflex2go kan jij je uren invoeren, loonspecificaties bekijken, je contractgegevens inzien en de stand van reserveringen bekijken. Maar hoe maak je nou een account?

Uitzendkrachten hebben recht op een doorbetaalde vrije dag tijdens de wettelijke feestdagen of recht op een toeslag als hij/zij wel werkt. 

Dit zijn de wettelijke feestdagen die op werkdagen kunnen vallen in Nederland:

 • Nieuwjaarsdag
 • Tweede Paasdag
 • Hemelvaartsdag
 • Tweede Pinksterdag
 • Eerste en Tweede kerstdag
 • Koningsdag
 • Bevrijdingsdag in lustrumjaren. (5-5-2025)

 

In de ABU CAO vallen bovenstaande dagen dus onder de algemeen erkende feestdagen, zover deze niet op een zaterdag en/of zondag vallen. Een feestdag als Goede Vrijdag valt hier dus niet onder. 

Indien je niet werkt op een wettelijke erkende feestdag zoals hierboven aangegeven, dan wordt je doorbetaald op basis van je gemiddelde aantal uren van die dag van de week over een periode van afgelopen 13 weken.

Uw uurloon wordt in fase A per opdracht vastgesteld. Wanneer er een CAO van toepassing is bij je opdrachtgever dan passen wij die beloningsregeling toe. Het loon en de bijbehorende componenten zijn dan van toepassing. Als er bij je opdrachtgever geen CAO van toepassing is dan passen we de beloning toe volgens de ABU-CAO. Het loon dat jij met jouw opdrachtgever bent overeengekomen is dan de basis. Agripersoneel bericht je schriftelijk via je werkbevestiging welke beloningsregeling voor jou van toepassing is.
Agripersoneel werkt met de ABU-CAO, maar nemen een groot aantal voorwaarden over vanuit de CAO waar de opdrachtgever onder valt. Dit doen we om het verschil met de collega’s die in dienst zijn bij de organisatie zo klein mogelijk te maken.
De inlenersbeloning is een regeling die er op is gericht om het verschil tussen gedetacheerde personeelsleden en personeel met een dienstverband bij de organisatie tegen te gaan. De volgende facetten horen wettelijk binnen de inlenersbeloning: het brutoloon conform de schaal van de functie – ATV / ADV dagen – toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren – initiële loonsverhogingen, zoals bij de organisatie waar je gedetacheerd wordt is bepaald – onkostenvergoedingen – periodieken.
Op basis van je bruto uurloon en gewerkte uren komen wij tot een brutoloon en berekenen vervolgens wat je nettoloon van die week is (nettoloon = brutouurloon mminus loonheffingskortingen/premies/belasting). De hoogte van het bedrag hangt af van het aantal uren dat je hebt gewerkt. In Nederland betaal je meer belasting naarmate je meer verdien. Ook heeft het te maken of u in aanmerking komt voor loonheffingskorting en hoe hoog die korting dan is.
Werk je tegelijkertijd bij meer dan 1 werkgever? Of heb je een uitkering en tegelijkertijd een baan? Laat dan bij 1 werkgever de loonheffingskorting toepassen. Doe dit bij de werkgever waar je de meeste inkomsten van hebt. Een uitkeringsinstantie, zoals het UWV, is in dit geval ook een ‘werkgever’. Als je de loonheffingskorting bij meerdere partijen gelijktijdig laat toepassen, krijg je teveel korting op je belasting. En bestaat de kans dat je aan het einde van het jaar een naheffing krijgt van de Belastingdienst. Werk je via Agripersoneel? Laat ons dan – voor je aan de slag gaat – weten of wij de loonheffingskorting toe moeten passen. Dit nemen wij vervolgens op in je plaatsingsbevestiging. Indien je werksituatie verandert kun je dit later altijd nog aan laten passen.

Loonheffing is de verzamelnaam van de belasting en premies die van het bruto salaris worden ingehouden. Na het inhouden van deze heffing, en eventuele andere heffingen zoals pensioenbijdrage, blijft het netto salaris over. Dit bedrag wordt uiteindelijk aan de medewerker uitgekeerd.

Loonheffing bestaat uit vier onderdelen, namelijk:

 • Loonbelasting
  Een algemene bron van inkomsten voor de overheid om bijvoorbeeld onderwijs, zorgkosten en nieuwe wegen te betalen.
 • Premie volksverzekeringen
  Gereserveerd voor sociale voorzieningen voor iedereen in Nederland, zoals AOW en kinderbijslag.
 • Premie werknemersverzekeringen
  Gereserveerd voor werknemers die ziek, (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt of werkeloos raken. De inkomsten van deze premies worden gebruikt voor uitkeringen zoals WW, WIA, WAO en ZW.
 • Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet
  Met deze bijdrage houdt de overheid de hoge zorgkosten voor iedereen betaalbaar.
  Loonheffing wordt ingehouden op het salaris, vakantiegeld, overuren, een dertiende maand en auto van de zaak. Reiskostenvergoeding, studiekosten en maaltijden zijn vrij van loonheffing.

Er bestaat vaak onduidelijkheid over wat loonheffingskorting nu precies is en of het wel of niet toegepast moet worden. Loonheffingskorting is een korting op de belasting en premies (loonheffing) die je over je loon betaalt. Het betekent dus niet dat je gekort wordt op je loon als je de loonheffingskorting laat toepassen. Kortom:

 • Loonheffingskorting wel toepassen
  er wordt minder belasting per salarisuitbetaling ingehouden en je houdt dus méér netto salaris over.
 • Loonheffingskorting niet toepassen
  er wordt meer belasting per salarisuitbetaling ingehouden dus je ontvangt minder netto salaris. Máár je ontvangt alle korting dan in één keer met je jaarlijkse belastingaangifte.
  Let wel op dat je deze korting maar via één werkgever of uitkeringsinstantie laat toepassen. Ontvang je op meerdere plekken loon en/of een uitkering? Dan is het verstandig om de loonheffingskorting toe te laten passen op de plek waar je het meest ontvangt. Vraag je de korting op twee plekken aan? Dan is de kans groot dat je te veel korting ontvangt en dus moet terugbetalen.

Het fasesysteem is er ter flexibiliteit van de opdrachtgever en ter bescherming van de flexwerker. Het bestaat uit een aantal fasen die je gedurende je dienstverband via AgriPersoneel doorloopt. De ABU-CAO voor Uitzendkrachten bestaat uit drie fasen:

 1. Fase A: de eerste achtenzeventig gewerkte weken.
 2. Fase B: vier kalenderjaren.
 3. Fase C: contract voor onbepaalde tijd.
  Na minimaal 5,5 jaar gewerkt te hebben (fase A en B) kom je in aanmerking voor een vast contract bij AgriPersoneel in fase C.
Bij detachering gaat AgriPersoneel een arbeidsovereenkomst met je aan met een start en einddatum. Het belangrijkste verschil met uitzenden is dat je arbeidsovereenkomst bij het eindigen van de opdracht doorloopt. Of je bij het eindigen van de opdracht uw loon doorbetaald krijgt, is afhankelijk van de afspraken die AgriPersoneel met je heeft gemaakt. Tijdens je arbeidsovereenkomst kun je werkzaam zijn bij één of meerdere opdrachtgevers.