Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

De algemene bepalingen van Deel A van de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen van Agripersoneel Personeelsdiensten BV. Als een Overeenkomst (mede) betrekking heeft op de terbeschikkingstelling van werknemers zijn de specifieke bepalingen van Deel B tezamen met de algemene bepalingen van Deel A van toepassing. Als de overeenkomst (mede) betrekking heeft op werkzaamheden van opdrachtnemers (zijnde een zelfstandige zonder personeel die op basis van een overeenkomst van opdracht ex artikel 7:400 e.v. BW contracteert met Agripersoneel Personeelsdiensten BV) dan zijn de specifieke bepalingen van Deel C tezamen met de algemene bepalingen van Deel A van toepassing. 

 

DEEL A 

Artikel 1     Definities 

1.1         
Agripersoneel Personeelsdiensten BV (Agripersoneel): de gebruiker van deze algemene voorwaarden en de partij die met de opdrachtgever contracteert, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74653016, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (9833 TD) De Ham aan het adres Medenerweg 15. 

1.2         
Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

1.3         
Cao: de Cao die van toepassing is op de arbeidsovereenkomst met de werknemer. 

1.4         
Diensten: alle door Agripersoneel aan de opdrachtgever uit hoofde van een overeenkomst te leveren diensten. 

1.5         
Inlenersbeloning: de bij de opdrachtgever geldende beloning voor werknemers in dienst van de opdrachtgever in een gelijke of gelijkwaardige functie zoals uitgeoefend door een werknemer, bestaande uit de navolgende zes loonelementen: 

  1. Uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal;
  2. De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting per week/maand/jaar/periode. Deze kan ter keuze van Agripersoneel worden gecompenseerd in tijd en/of geld; 
  3. Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegentoeslag;
  4. Initiële loonsverhoging, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald;
  5. Kostenvergoeding (voor zover Agripersoneel deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen: reiskosten, pensionkosten en andere kosten noodzakelijk vanwege de uitoefening van de functie);
  6. Periodieken, hoogte en tijdstip als bij de Opdrachtgever bepaald. 

1.6         
Offerte: elk mondeling of schriftelijk aanbod van Agripersoneel aan de opdrachtgever. 

1.7         
Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Agripersoneel contracteert c.q. beoogt te contracteren. 

1.8         
Opdrachtnemer: iedere zelfstandige zonder personeel die op basis van een overeenkomst van opdracht ex artikel 7:400 e.v. BW contracteert met Agripersoneel en werkzaamheden en/of opdrachten verricht bij de opdrachtgever. 

1.9         
Opdrachtgeverstarief: het door de opdrachtgever aan Agripersoneel verschuldigde tarief, exclusief heffingen, aanvullende vergoedingen en BTW voor de terbeschikkingstelling van werknemers. Het tarief wordt per uur gerekend, tenzij anders vermeld. 

1.10       
Overeenkomst: iedere overeenkomst, in welke vorm dan ook tussen een opdrachtgever en Agripersoneel, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen   ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst door Agripersoneel. 

1.11 
Partijen: verwijzing naar Agripersoneel en de opdrachtgever tezamen. 

1.12 
Werknemer: iedere natuurlijke persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst ex artikel 7:690 BW door Agripersoneel ter beschikking is gesteld aan de opdrachtgever. 

1.13       
Schriftelijk: op schrift gesteld of digitaal, waaronder ook wordt verstaan per e-mailbericht. 

1.14                 
Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een werknemer door Agripersoneel in het kader van een overeenkomst, om onder leiding en toezicht van de opdrachtgever arbeid te verrichten. 

 

Artikel 2         Werkingssfeer

2.1         
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met Agripersoneel. Deze algemene voorwaarden gelden eveneens voor eventuele nadere of vervolgovereenkomsten tussen Agripersoneel en de opdrachtgever. De opdrachtgever wordt geacht hiermee akkoord te zijn gegaan. 

2.2         
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door partijen zijn overeengekomen. In dat geval prevaleren de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen afwijkende bepalingen. De toepasselijkheid van inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.3         
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van kracht. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, die aansluiten bij de bedoeling die partijen hadden bij het opstellen van de nietige of vernietigde bepaling. 

2.4         
Indien Agripersoneel niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Agripersoneel in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen. 

2.5         
Indien Agripersoneel bij één of meerdere overeenkomsten met de opdrachtgever afwijkt van deze algemene voorwaarden houdt dit niet in dat deze afwijking tevens geldt voor eerdere of latere overeenkomsten tussen Agripersoneel en de opdrachtgever. 

2.6         
Agripersoneel is gerechtigd de algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen, waarbij geldt dat zij een redelijke kennisgevingstermijn ten opzichte van opdrachtgever in acht dient te nemen.  Opdrachtgever is niet gerechtigd de overeenkomst op te zeggen dan wel te ontbinden als gevolg van de wijziging van de algemene voorwaarden. 

 

Artikel 3         Offertes en totstandkoming overeenkomst 

3.1         
Alle offertes van Agripersoneel zijn vrijblijvend en kunnen op elk moment door Agripersoneel worden herroepen, ook indien de offerte een termijn voor aanvaarding bevat. 

3.2         
Agripersoneel kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

3.3         
Er komt pas een overeenkomst tot stand wanneer de opdrachtgever de offerte van Agripersoneel schriftelijk aanvaardt. Indien de opdrachtgever mondeling dan wel schriftelijk een opdracht plaatst bij Agripersoneel zonder dat deze is voorafgegaan door een offerte of indien de offerte (nog) niet door beide Partijen is ondertekend (waaronder ook wordt verstaan de digitale ondertekening) dan wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, wanneer de opdracht door Agripersoneel schriftelijk is bevestigd of wanneer Agripersoneel op verzoek van de opdrachtgever van start gaat met de uitvoering van de opdracht.

 

Artikel 4         Betaling  

4.1         
Tenzij anders overeengekomen, dient betaling van al hetgeen de opdrachtgever aan Agripersoneel verschuldigd is geworden, binnen 14 kalenderdagen na (deel)factuurdatum op een door Agripersoneel aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd door de opdrachtgever te zijn voldaan. De valutadatum op het bankafschrift is bepalend en wordt aangemerkt als betalingsdag. 

4.2         
Uitsluitend betaling aan Agripersoneel of aan een door Agripersoneel uitdrukkelijk schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend. Betalingen door de opdrachtgever aan werknemer en – onder welke titel dan ook – of het verstrekken van voorschotten aan werknemer zijn onverbindend tegenover Agripersoneel en kunnen nimmer grond opleveren voor verrekening of afbetaling uit welke hoofde dan ook. 

4.3         
Indien de opdrachtgever bezwaren heeft tegen de ontvangen factuur, dan dient de opdrachtgever deze bezwaren binnen 30 kalenderdagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Agripersoneel kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de juistheid van de factuur komt vast te staan. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de opdrachtgever. 

4.4         
De opdrachtgever is nimmer gerechtigd haar verplichtingen jegens Agripersoneel op te schorten en/of te verrekenen met een eigen vordering op Agripersoneel. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur of ter zake de geleverde diensten geven de opdrachtgever aldus nimmer de bevoegdheid de betaling op te schorten dan wel te verrekenen. 

4.5           
Indien de opdrachtgever de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling daartoe is vereist. De opdrachtgever is over hetgeen zij alsdan verschuldigd is vanaf de verzuimdatum een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de     wettelijke handelsrente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van algehele voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

4.6           
Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Agripersoneel moet maken ter effectuering van haar rechten, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief btw en rente – tenzij Agripersoneel aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt – met een minimum van € 250,- per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra de opdrachtgever in verzuim is, door de opdrachtgever verschuldigd zijn en zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht. 

4.7         
Tenzij door Agripersoneel anders aangegeven, strekken betalingen van de opdrachtgever steeds eerst in mindering op de verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op de hoofdsommen en lopende rente, waarbij oudere vorderingen voor de nieuwe gaan, ongeacht of de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Agripersoneel kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. 

4.8           
Indien het Agripersoneel wenselijk voorkomt en in ieder geval als de opdrachtgever in gebreke is met enige betalingsverplichting uit welke hoofde dan ook, is Agripersoneel gerechtigd na het aangaan van een overeenkomst in afwijking van de overeengekomen betalingsregeling, betaling vooraf te verlangen dan wel een zekerheidstelling voor de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever. De opdrachtgever dient op eerste verzoek van Agripersoneel daaraan gehoor te geven. 

4.9         
Indien de overeenkomst met meer dan één opdrachtgever is gesloten, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk gehouden tot nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst (ongeacht de tenaamstelling van de factuur). 

4.10       
Indien de opdrachtgever niet aan haar (betalings)verplichtingen voldoet dan wel geen gevolg geeft aan een verzoek van Agripersoneel als bedoeld in artikel 6.8 van dit artikel, is Agripersoneel gemachtigd: a. om de Overeenkomst met de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat hiertoe een ingebrekestelling is vereist. In dat geval is de opdrachtgever, wanneer Agripersoneel hiertoe kosten maakt of op enigerlei wijze schade lijdt als gevolg van de niet-betaling door de opdrachtgever, aansprakelijk voor de schade en kosten en dient zij deze te vergoeden, of  b. haar verplichtingen jegens de opdrachtgever uit     hoofde van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. 

4.11       
Agripersoneel is in het geval van ontbinding dan wel opzegging dan wel opschorting van de overeenkomst nimmer gehouden tot enige vorm van schadevergoeding aan de opdrachtgever, tenzij er feiten en omstandigheden aan de ontbinding, opzegging of opschorting ten grondslag liggen die aan Agri Personeel toe te rekenen zijn. 

 

Artikel 5         Vrees niet nakoming 

5.1         
Indien na het sluiten van de overeenkomst Agripersoneel ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever een van de verplichtingen niet, niet juist en/of niet tijdig zal nakomen, waarvan onder meer sprake is in geval van faillissement of surseance van betaling of wanneer een aanvraag tot één van deze maatregelen ten aanzien van de opdrachtgever aanhangig is, of in geval een besluit tot ontbinding of fusie van de opdrachtgever is genomen of indien conservatoir of executoriaal beslag op enig deel van het vermogen van de opdrachtgever is of wordt gelegd, ofwel de opdrachtgever enige betalingsverplichting jegens Agripersoneel niet nakomt, worden alle betalingsverplichtingen van de opdrachtgever jegens Agripersoneel uit welke hoofde dan ook direct en volledig opeisbaar. Agripersoneel is gerechtigd onmiddellijke betaling van deze opeisbare vorderingen te verlangen dan wel een zekerheidsstelling ter zake deze opeisbare vorderingen. 

5.2         
Agri Personeel is – in het geval van het in lid 1 genoemde –  bevoegd de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten, totdat betaling en/of zekerheidsstelling van alle betalingsverplichtingen heeft plaatsgevonden. Indien Agri Personeel daartoe overgaat, is zij op geen enkele manier gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op een of andere wijze ontstaan aan de zijde van de opdrachtgever. 

5.3         
De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die hieruit voortvloeit aan de zijde van Agripersoneel. 

 

Artikel 6         Verplichtingen en aansprakelijkheid 

6.1         
Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zijn verplicht te voorkomen dat ongeoorloofd onderscheid wordt gemaakt, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook bij het selecteren, werven en ter beschikking stellen van werknemer(s), alsmede bij het selecteren van opdrachtnemer(s) en het laten uitvoeren van de werkzaamheden door opdrachtnemer(s). Bovendien zijn beide partijen verplicht om een actief beleid te voeren tegen agressie, geweld (seksuele) intimidatie en pesten op de werkvloer etc… 

6.2         
Agripersoneel zal zich inspannen de overeenkomst als een bekwaam opdrachtnemer uit te voeren. 

6.3         
De opdrachtgever dient binnen 30 dagen nadat hij een gebrek in de prestatie van Agripersoneel heeft ontdekt, of redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk en gemotiveerd bij Agripersoneel aan te melden. Deze klacht schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op. 

6.4         
Indien in rechte of anderszins komt vast te staan dat Agripersoneel jegens de opdrachtgever    aansprakelijk mocht zijn voor schade die wordt geleden in verband met de overeenkomst, of uit hoofde van onrechtmatige daad, of uit enige andere hoofde, dan is deze aansprakelijkheid, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW, te allen tijde in zijn totaliteit beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld: a. Agripersoneel is nimmer aansprakelijk voor schade, die is ontstaan doordat Agripersoneel is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste   gegevens/bestanden/ hulpmiddelen en informatie;  b. Agripersoneel is nimmer aansprakelijk voor de door de opdrachtgever geleden gevolgschade, gederfde winst, gemiste inkomsten, gemiste omzet, gemiste besparingen, schade door bedrijfs-  en andersoortige stagnatie;   c. de aansprakelijkheid van Agripersoneel, inclusief een eventuele betalingsverplichting uit hoofde van een ongedaanmakingsverbintenis en een eventuele betalingsverplichting uit hoofde van artikel 6:230 BW, tegenover de opdrachtgever is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Agripersoneel in voorkomend geval uitkeert; d. in het geval de aansprakelijkheidsverzekering van Agripersoneel – om welke reden dan ook – niet tot uitkering overgaat, geldt dat de aansprakelijkheid van Agripersoneel, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW, beperkt is tot de hoogte van de laatste drie door de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst betaalde facturen tezamen. Voor de bepaling van de hoogte van de facturen, worden de bruto loonkosten van de ter beschikking gestelde werknemer(s) – welke bruto loonkosten de opdrachtgever één op één doorbetaalt – buiten beschouwing     gelaten; waarbij geldt dat de totale aansprakelijkheid van Agripersoneel en de aan haar gelieerde vennootschappen te allen tijde is beperkt tot een maximum, dat gelijk is aan het totale bedrag dat ter zake de betreffende overeenkomst tot aan de datum van het ontstaan   van de schade door de opdrachtgever verschuldigd is dan wel verschuldigd zou zijn indien de overeenkomst correct zou zijn uitgevoerd, ongeacht de grondslag voor aansprakelijkheid en het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen. 

6.5         
De beperkingen als bedoeld in dit artikel gelden niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Agripersoneel en/of van werknemer. 

6.6         
Alle ondergeschikten van Agripersoneel kunnen zich tegenover de opdrachtgever en zo nodig ook tegenover derden op gelijke voet als Agripersoneel beroepen op de bovenstaande bepalingen. 

6.7         
Schade waarvoor Agripersoneel aansprakelijk gehouden kan worden, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen veertien kalenderdagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Agripersoneel gemeld te worden, op straffe van verval van het recht op vergoeding van deze schade. Deze termijn geldt niet indien de opdrachtgever aannemelijk kan maken dat de schade wegens gegronde reden niet eerder gemeld kon worden. Ongeacht het tijdstip waarop de schade is gemeld, vervalt de daarmee samenhangend aansprakelijkheidsvordering binnen 12 maanden nadat de opdrachtgever bekend is geraakt met het schade      toebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. 

 

Artikel 7 Intellectuele en industriële eigendom 

7.1         
Agripersoneel zal de werknemer dan wel de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever, een schriftelijke verklaring laten ondertekenen teneinde – voor zover nodig en mogelijk – te bewerkstelligen c.q. bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van de werkzaamheden van de werknemer toekomen, respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan de opdrachtgever. Indien Agripersoneel in verband hiermee een vergoeding verschuldigd is aan de werknemer dan wel de opdrachtnemer of anderszins kosten dient te maken, is de opdrachtgever een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten verschuldigd aan Agripersoneel. 

7.2         
Het staat de opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de werknemer dan wel de opdrachtnemer aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen ter zake van de in lid 1 van dit artikel bedoelde intellectuele en industriële eigendomsrechten. De Opdrachtgever informeert Agripersoneel over haar voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte overeenkomst / verklaring aan Agripersoneel. 

7.3         
Agripersoneel is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of dwangsom die de werknemer dan wel de opdrachtnemer verbeurt of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van het feit dat de werknemer dan wel de opdrachtnemer zich beroept op enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom. 

 

Artikel 8         Geheimhouding  

8.1         
Agripersoneel en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere Partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de overeenkomst, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de overeenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust. Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan alle informatie die als zodanig wordt bestempeld, of waarvan partijen in redelijkheid het vertrouwelijke karakter kunnen vermoeden, alsmede alle informatie inzake persoonsgegevens als bedoeld in artikel 1 onder a van de Wet bescherming persoonsgegevens. 

8.2         
Agripersoneel zal op verzoek van de opdrachtgever de werknemer dan wel de opdrachtnemer verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het   verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de werknemer dan wel de opdrachtnemer een wettelijke plicht tot bekendmaking rust. 

8.3         
Het staat de opdrachtgever vrij om de werknemer dan wel de opdrachtnemer rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De opdrachtgever informeert Agripersoneel over haar voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte verklaring / overeenkomst aan Agripersoneel. 

8.4         
Agripersoneel zal op verzoek van de opdrachtgever voor akkoord getekende kopieën toesturen van desbetreffende bepalingen uit een met de werknemer dan wel de opdrachtnemer gesloten overeenkomst. 

8.5         
Agripersoneel is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de werknemer dan wel de opdrachtnemer.   

9.1         
Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst(en) is Nederlands recht van toepassing. 

9.2         
Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen Agripersoneel en opdrachtgever zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten. Niettemin heeft Agripersoneel ten allen tijde het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 

 

 

DEEL B. TERBESCHIKKINGSTELLING WERKNEMERS 

Artikel 10       Duur en beëindiging van de overeenkomst en de terbeschikkingstelling  

10.1       
Een overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.

                • Een overeenkomst voor bepaalde tijd is de overeenkomst die wordt aangegaan:

                   óf voor een vaste periode;      

                • óf voor een bepaalbare periode;         

                • óf voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt;

10.2       
De opdrachtgever is gehouden om uiterlijk twee maanden voordat de overeenkomst van rechtswege eindigt, Agripersoneel schriftelijk mede te delen of zij een nieuwe overeenkomst wenst aan te gaan. Bij gebreke van tijdige schriftelijke mededeling hiervan, wordt de overeenkomst voor bepaalde tijd steeds verlengd voor dezelfde duur en onder dezelfde voorwaarden als waarvoor deze is aangegaan, 

10.3       
Tussentijdse opzegging van de overeenkomst voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een tussentijdse opzegmogelijkheid is overeengekomen, dient de opzegging schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van twee kalendermaanden. 

10.4       
Een overeenkomst voor onbepaalde tijd eindigt door schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van twee kalendermaanden. 

10.5       
Elke overeenkomst eindigt onverwijld wegens opzegging op het tijdstip dat één van beide partijen de overeenkomst opzegt omdat:

                • de andere partij in verzuim is of;

                • de andere partij haar bedrijfsvoering staakt, een regeling met al haar crediteuren treft, wordt ontbonden, in liquidatie verkeert en/of haar activiteiten staakt, of;

                • de andere partij in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling heeft aangevraagd;

10.6       
Indien Agripersoneel wegens één van deze gronden opzegt, ligt in de gedraging van opdrachtgever, waarop de opzegging is gebaseerd, het verzoek van de opdrachtgever besloten om de terbeschikkingstelling te beëindigen. Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van Agripersoneel voor de schade die de opdrachtgever dientengevolge leidt. Ten gevolge van opzegging zullen alle vorderingen van Agripersoneel onmiddellijk opeisbaar zijn. 

10.7       
Het einde van de overeenkomst betekent het einde van de terbeschikkingstelling. Beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtgever houdt in het verzoek van de opdrachtgever aan Agripersoneel om de lopende terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop de overeenkomst rechtsgeldig is geëindigd, respectievelijk waartegen de overeenkomst rechtsgeldig is ontbonden. 

10.8       
Indien in de arbeidsovereenkomst van de werknemer het uitzendbeding rechtsgeldig is opgenomen, eindigt de terbeschikkingstelling van de werknemer op verzoek van de opdrachtgever op het moment dat de werknemer meldt dat hij niet in staat is de arbeid te verrichten wegens arbeidsongeschiktheid. Voor zover nodig wordt de opdrachtgever geacht dit verzoek te hebben gedaan. De opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan Agripersoneel bevestigen. 

10.9       
De terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra Agripersoneel de werknemer niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de arbeidsovereenkomst van de werknemer is geëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde opdrachtgever. Agripersoneel schiet in dit geval niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever hierdoor lijdt. 

10.10     
Beëindiging van een overeenkomst heeft geen gevolgen voor eventuele andere overeenkomsten tussen Agripersoneel en de opdrachtgever. 

 

Artikel 11       Informatieverplichting opdrachtgever 

11.1       
De opdrachtgever erkent dat een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door Agripersoneel in de regel afhankelijk is van juiste en tijdige aanlevering van documenten en gegevens van de opdrachtgever, in het bijzonder ten aanzien van de vaststelling van de Inlenersbeloning alsmede de inlichting omtrent het arbeidsverleden van de werknemer bij opdrachtgever. Om de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever daarom tijdig alle benodigdheden aan Agri Personeel en verricht de opdrachtgever tijdig alle handelingen die Agripersoneel nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, dan wel waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, waaronder – maar uitdrukkelijk niet beperkt tot – alle informatie die van invloed kan zijn op de Diensten. 

11.2       
De Opdrachtgever dient Agripersoneel bij het aangaan van de overeenkomst te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de   looptijd van de overeenkomst, opdat Agripersoneel deze omstandigheid indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de werknemer. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de overeenkomst, dient de opdrachtgever Agripersoneel onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren. Indien de opdrachtgever nalaat om Agripersoneel tijdig te informeren, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan Agripersoneel het opdrachtgeverstarief te voldoen over het krachtens de overeenkomst en algemene voorwaarden geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode. 

11.3       
De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, deugdelijkheid en rechtmatigheid van de door of namens haar aan Agripersoneel verrichte handelingen en verstrekte gegevens. De opdrachtgever staat er tevens voor in dat zij alle essentiële benodigdheden en handelingen in de zin van lid 1 van dit artikel voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst heeft verstrekt respectievelijk heeft verricht. 

11.4       
De uitvoering van de overeenkomst vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever aan voornoemde informatieverplichting en/of leveringsverplichting heeft voldaan. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Agripersoneel zijn verstrekt, of de noodzakelijke handelingen niet tijdig zijn verricht, heeft Agripersoneel het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat alle gegevens door de opdrachtgever zijn verstrekt c.q. zijn geleverd, dan wel heeft Agripersoneel het recht handelingen te (laten) verrichten die ervoor zorgdragen dat Agripersoneel over de hiervoor genoemde benodigdheden beschikt ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst waarbij de door Agripersoneel te maken kosten voor rekening en risico komen van de opdrachtgever. 

11.5       
Indien de overeenkomst niet meer binnen de overeengekomen termijn kan worden uitgevoerd, omdat de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Agripersoneel zijn verstrekt, heeft Agripersoneel het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade aan de zijde van de opdrachtgever. De door Agripersoneel gemaakte extra uren en/of extra kosten alsmede overige schade van Agripersoneel die is of zou ontstaan doordat de opdrachtgever niet heeft voldaan aan de in dit artikel bepaalde informatieverplichting komen volgens de op dat moment gebruikelijke tarieven voor rekening van de opdrachtgever. 

 

Artikel 12       Werkprocedure 

12.1       
Indien Agripersoneel de werving en selectie van de werknemer voor opdrachtgever verzorgt, dient de opdrachtgever Agripersoneel voor aanvang van de overeenkomst en/of terbeschikkingstelling een werkopdracht te verstrekken waarin een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de terbeschikkingstelling zijn beschreven. 

12.2       
Agripersoneel bepaalt aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor terbeschikkingstelling in aanmerking komende (kandidaat) Werknemer(s), welke (kandidaat) werknemer zij aan de opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de overeenkomst. De opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde (kandidaat) werknemer af te wijzen, waardoor de terbeschikkingstelling van de voorgestelde (kandidaat) werknemer geen doorgang vindt. 

12.3       
Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of   homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook, zullen niet- functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door de opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door Agripersoneel worden meegewogen. 

12.4       
Agripersoneel schiet niet tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, indien de contacten tussen de opdrachtgever en Agripersoneel voorafgaande aan een mogelijke overeenkomst, waaronder begrepen een concrete aanvraag van de opdrachtgever om een werknemer ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de opdrachtgever gewenste termijn, leiden tot de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van een werknemer. 

 

Artikel 13 Vervanging en beschikbaarheid 

13.1       
Agripersoneel is gerechtigd de aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde werknemer te vervangen door een andere werknemer, onder voortzetting van de overeenkomst, onder andere met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van Agripersoneel, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de toepasselijke Cao en de toepasselijke ontslagregels en richtlijnen. 

13.2       
Agripersoneel schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien Agripersoneel om welke reden dan ook een (vervangende) Werknemer niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de overeenkomst of nadien overeengekomen aan de opdrachtgever ter beschikking kan stellen. 

 

Artikel 14 Functie en beloning 

14.1       
De beloning van de werknemer, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de Cao (daaronder mede begrepen de bepalingen omtrent de Inlenersbeloning) en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zulks aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte functieomschrijving. 

14.2 
Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet overeenstemt met de werkelijk door de werknemer uitgeoefende functie, zal de opdrachtgever aan Agripersoneel onverwijld de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling aanreiken. De beloning van de werknemer zal opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functieomschrijving en/of inschaling, kan tijdens   de overeenkomst worden aangepast, indien de werknemer op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op wet- en regelgeving, de Cao en/of de Inlenersbeloning. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert Agripersoneel de beloning van de werknemer én het opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig. De opdrachtgever is dit gecorrigeerde opdrachtgeverstarief vanaf het moment van de uitoefening van de daadwerkelijke functie aan Agripersoneel verschuldigd 

14.3       
De opdrachtgever stelt Agripersoneel tijdig en ieder geval direct bij het bekend worden, op de hoogte van wijzigingen in de inlenersbeloning en van vastgestelde initiële loonsverhogingen.

14.4       
Overwerk, werk in ploegendiensten, op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen) en/of verschoven uren wordt beloond conform de ter zake geldende regeling in de Cao of – indien van toepassing – de Inlenersbeloning en wordt aan de opdrachtgever doorberekend. 

 

Artikel 15       Opdrachtgeverstarief 

15.1       
De door de opdrachtgever aan Agripersoneel verschuldigde vergoeding wordt berekend door het overeengekomen opdrachtgeverstarief te vermenigvuldigen met de door de werknemer gewerkte uren of (indien dit aantal hoger is) over de uren waarop Agripersoneel op grond van de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden aanspraak heeft. Het opdrachtgeverstarief wordt indien van toepassing, vermeerderd met heffingen en aanvullende vergoedingen waar werknemer aanspraak op kan maken. Over de totale door de   opdrachtgever aan Agripersoneel te betalen vergoeding wordt BTW in rekening gebracht.  

15.2             

De door opdrachtgever aan Agripersoneel te betalen vergoeding wordt vermeerderd met de aan werknemer verschuldigde transitievergoeding en/of vergoeding wegens niet (geheel) in acht genomen aanzegtermijn, voor zover werknemer hier aanspraak op kan maken ingevolge het bepaalde in respectievelijk de artikelen 7:673 en 7:668 BW. Deze vergoedingen zullen door Agripersoneel één op één aan de betreffende opdrachtgever worden doorberekend.   

15.3       
Indien op enig moment de Inlenersbeloning moet worden toegepast of verhoogd, stelt Agripersoneel de beloning van de werknemer en het opdrachtgeverstarief opnieuw vast op basis van de door de opdrachtgever verstrekte informatie omtrent de functie-indeling en inlenersbeloning. In de beloning en het opdrachtgeverstarief worden alle bij de opdrachtgever geldende elementen van de Inlenersbeloning, meegenomen.     

15.4       
Naast het in lid 3 bedoelde geval is Agripersoneel in ieder geval ook gerechtigd om het opdrachtgeverstarief tijdens de looptijd van de overeenkomst aan te passen, indien de kosten van de uitzendarbeid stijgen:  – als gevolg van wijziging van de Cao of van de daarbij geregelde lonen of wijziging van de bij de opdrachtgever geldende Cao en/of arbeidsvoorwaardenregeling of de daarbij geregelde lonen; – als gevolg van wijzigingen in of ten gevolge van wet en-regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of ten gevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving, de Cao of enig verbindend voorschrift;  – als gevolg van een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige) verplichte uitkering, voortvloeiende uit de Cao, de bij de opdrachtgever geldende collectieve arbeidsovereenkomst en/of arbeidsvoorwaardenregeling en/of wet en regelgeving. 

15.5       
Indien de opdrachtgever in strijd met de leden 3 en 4 van dit artikel niet instemt met betaling van het aangepaste opdrachtgeverstarief, dan ligt daarin besloten het verzoek van de opdrachtgever om de terbeschikkingstelling te beëindigen. De terbeschikkingstelling eindigt evenwel pas op het moment dat de arbeidsovereenkomst van de werknemer  rechtsgeldig kan worden beëindigd. Tot de datum van beëindiging van de arbeidsovereenkomst is de opdrachtgever het opdrachtgeverstarief verschuldigd. 

15.6       
Iedere aanpassing van het opdrachtgeverstarief wordt door Agripersoneel zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekend gemaakt en schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigd. 

15.7       
Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de opdrachtgever de beloning te laag is vastgesteld, is Agripersoneel gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning vast te stellen en het opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig met terugwerkende kracht aan te passen en in rekening te brengen.  Agripersoneel kan tevens hetgeen de opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten die als gevolg hiervan door Agripersoneel zijn gemaakt, aan de opdrachtgever in rekening brengen. 

 

Artikel 16       Facturatie en tijdverantwoording 

16.1       
De opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en is gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat de daarin opgenomen gegevens van de werknemer correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de werknemer, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en ploegenuren, de overige uren   waarover ingevolge de overeenkomst en de algemene voorwaarden het opdrachtgeverstarief is verschuldigd, de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte onkosten. 

16.2       
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de tijdverantwoording middels een elektronisch online tijdregistratiesysteem, waarbij werknemer de gewerkte uren invult en deze door opdrachtgever dienen te worden ondertekend. De werknemer is gehouden ervoor zorg te dragen dat Agripersoneel tijdig over de tijdverantwoording beschikt. 

16.3       
Agripersoneel factureert te allen tijde op basis van het in de overeenkomst overeengekomen aantal uur dat de Werknemer ter beschikking wordt gesteld aan de opdrachtgever. 

16.4       
Indien uit de tijdverantwoording blijkt dat de werknemer meer uren ter beschikking is gesteld aan de opdrachtgever dan overeengekomen in de overeenkomst, dan zullen deze uren bij de eerste factuur aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.   

 

Artikel 17       Bijzondere minimale betalingsverplichtingen 

17.1       
De opdrachtgever is – onverminderd de overige verplichtingen van de opdrachtgever jegens Agripersoneel –  ten minste gehouden het opdrachtgeverstarief berekend over drie gewerkte uren aan Agripersoneel te voldoen indien: 

                • de werknemer zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de uitzendarbeid, maar door de opdrachtgever niet in staat wordt gesteld de uitzendarbeid aan   te vangen, of:

                • de opdrachtgever de werknemer korter dan drie uur in staat stelt de uitzendarbeid te verrichten. 

 

Artikel 18       Arbeidsduur en werktijden 

18.1       De arbeidsomvang en de werktijden van de werknemer bij de opdrachtgever worden   voorafgaand aan de terbeschikkingstelling overeengekomen. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de werknemer zijn gelijk aan de bij de opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever staat er voor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de werknemer voldoen aan de wettelijke vereisten. De opdrachtgever ziet erop toe dat de werknemer de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt. 

18.2       Vakantie en verlof van de werknemer worden geregeld conform de wet en de Cao. 

 

Artikel 19       Goede uitoefening van leiding en toezicht 

19.1       
De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de werknemer bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is. 

19.2       
Behoudens uitdrukkelijk voorafgaande toestemming van Agripersoneel, is het de opdrachtgever niet toegestaan de werknemer op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening wordt mede verstaan het door de opdrachtgever ter beschikking stellen aan een (rechts)persoon waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden. 

19.3       
De opdrachtgever kan de werknemer slechts te werk stellen in afwijking van het bij overeenkomst en algemene voorwaarden bepaalde, indien Agripersoneel en de werknemer daarmee vooraf uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd. 

19.4       
Tewerkstelling van de werknemer in het buitenland door een in Nederland gevestigde opdrachtgever is slechts mogelijk voor bepaalde tijd, onder de voorwaarden dat de opdrachtgever leiding en toezicht heeft georganiseerd én indien de tewerkstelling schriftelijk is overeengekomen met Agripersoneel. 

19.5       
De opdrachtgever zal aan de werknemer de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gegaan. 

19.6       
De opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Agripersoneel verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering aan Agri Personeel. 

 

Artikel 20       Opschortingsrecht 
20.1       
De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de werknemer tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek. 

20.2       
In afwijking van lid 1 van dit artikel is opschorting wel mogelijk indien: 

                • Dit schriftelijk wordt overeengekomen en daarbij de looptijd is vastgelegd én; 

                • De opdrachtgever aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is of de werknemer niet te werk kan worden gesteld én; 

                • Agripersoneel jegens de werknemer met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht op grond van de Cao. 

                20.3 De opdrachtgever is voor de duur van de opschorting het opdrachtgeverstarief niet verschuldigd. 

20.4       
Indien de opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten, maar de opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de werknemer of de werknemer niet te werk kan stellen, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de overeenkomst onverkort aan Agripersoneel het opdrachtgeverstarief te voldoen over het per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens overeenkomst laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren.

20.5       
Indien Agripersoneel door omstandigheden, opgekomen buiten schuld en risicosfeer van Agri Personeel, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is Agripersoneel bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. Eventueel door of namens de opdrachtgever gestelde betalingszekerheden dienen overeenkomstig te worden verlengd.

20.6 
Indien Agripersoneel door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in lid 5 bedoeld, blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is ieder van partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

20.7       
Tot de omstandigheden als hiervoor in lid 6 bedoeld worden in elk geval doch niet uitsluitend   gerekend oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring en het geval dat Agripersoneel door haar eigen leveranciers -om welke reden ook- niet tot levering in staat wordt gesteld. 

 

Artikel 21       Arbeidsomstandigheden 

21.1       
De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever. 

21.2       
De opdrachtgever is jegens de werknemer en Agripersoneel verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen. 

21.3       
De opdrachtgever is gehouden om aan de werknemer en aan Agripersoneel tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden, schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De opdrachtgever geeft de werknemer actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE). 

21.4       
Indien de werknemer een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. De opdrachtgever informeert Agripersoneel zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage. 

21.5       
De opdrachtgever zal aan de werknemer vergoeden – en Agripersoneel vrijwaren tegen – alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de werknemer in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de opdrachtgever en/of Agripersoneel daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 en/of artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek. 

21.6       
Indien het bedrijfsongeval tot de dood van de werknemer leidt, is de opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen en Agripersoneel vrijwaren tegen alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) waarvoor zij aansprakelijk wordt gehouden.   

21.7       
De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op eerste verzoek van Agripersoneel verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering aan Agripersoneel. 

 

Artikel 22       Aansprakelijkheid 

22.1       
Gedurende de looptijd van de overeenkomst is de opdrachtgever aansprakelijk voor de schade die Agripersoneel, de Werknemer en/of derden lijden als gevolg van het handelen en/of nalaten van de werknemer. Agripersoneel is niet aansprakelijk voor schade of verliezen van de opdrachtgever als gevolg van het handelen en/of nalaten van de werknemer. De opdrachtgever vrijwaart Agripersoneel voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) – direct of indirect – ter zake van de in dit lid bedoelde schaden en/of verliezen. 

22.2       
De opdrachtgever is gehouden om zich afdoende te verzekeren ter dekking van de in dit artikel bepaalde aansprakelijkheden. De opdrachtgever dient op eerste verzoek van Agripersoneel een kopie van het polisblad te overleggen aan Agripersoneel. 

 

Artikel 23       Verificatie en bezwaarplicht opdrachtgever 

23.1       
De opdrachtgever is verplicht om bij aanvang van de terbeschikkingstelling van een werknemer diens identiteit vast te stellen aan de hand van een origineel identiteitsdocument waarop de nationaliteit van de werknemer is vermeld. Dit identiteitsdocument dient zorgvuldig te worden gecontroleerd op echtheid en geldigheid. 

23.2       
De opdrachtgever behandelt de hem in het kader van de terbeschikkingstelling ter kennisgenomen persoonlijke gegevens van de werknemer vertrouwelijk en verwerkt deze in overeenstemming met de bepalingen van – in het bijzonder (maar niet beperkt tot) artikel 14 – van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

23.3       
De opdrachtgever aan wie door Agripersoneel een vreemdeling in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen ter beschikking wordt gesteld, verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 15 van deze wet, onder meer inhoudende dat de opdrachtgever bij de aanvang van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het document, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht, van de vreemdeling dient te ontvangen. De opdrachtgever is  verantwoordelijk voor een zorgvuldige controle van het eerder genoemde document en stelt aan de hand daarvan de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift van het document op in zijn administratie. Agripersoneel is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen aan de opdrachtgever wordt opgelegd. 

23.4       
Agripersoneel is niet aansprakelijk voor boetes of vorderingen die de opdrachtgever worden opgelegd omdat zij haar verplichtingen als genoemd in dit artikel niet is nagekomen. 

23.5       
De opdrachtgever zal Agripersoneel te allen tijde vrijwaren voor opgelegde boetes aan en aanspraken jegens Agri Personeel wegens het niet nakomen door de opdrachtgever van de in dit artikel genoemde verplichtingen. 

 

Artikel 24       Medezeggenschap 

24.1       
De opdrachtgever is gehouden om de werknemer die lid is van de ondernemingsraad van Agripersoneel of van de ondernemingsraad van de opdrachtgever, in de gelegenheid te stellen deze medezeggenschapsrechten uit te oefenen conform wet- en regelgeving.                                                                     

24.2       
Indien de werknemer medezeggenschap uitoefent in de onderneming van de opdrachtgever, is de opdrachtgever het opdrachtgeverstarief ook verschuldigd over de uren waarin de werknemer onder werktijd werkzaamheden verricht of een opleiding volgt in verband van het uitoefenen van medezeggenschap. 

24.3       
De opdrachtgever verklaart zich bekend met zijn informatieverplichtingen op grond van de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) betreffende de (verwachte) inzet van werknemers in zijn onderneming. Indien en voor zover de opdrachtgever bij de vervulling van deze informatieverplichtingen zich wenst te baseren op door Agripersoneel verstrekte of te verstrekken gegevens, zal die verstrekking van gegevens niet verder gaan dan waar de WOR toe verplicht. 

 

Artikel 25       Verplichtingen met betrekking tot de wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs 

25.1       
De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8a van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en zorgt dat de werknemers gelijke toegang hebben tot de bedrijfsvoorzieningen of diensten in zijn onderneming, met name kantines, kinderopvang- en vervoersfaciliteiten, als de werknemers, die in dienst van zijn onderneming werkzaam zijn in gelijke of gelijkwaardige functies, tenzij het verschil in behandeling om objectieve redenen gerechtvaardigd is. 

25.2       
De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8b van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en zorgt ervoor dat binnen zijn onderneming ontstane vacatures tijdig en duidelijk ter kennis worden gebracht aan de werknemers, opdat deze dezelfde kansen op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft als de werknemers van die onderneming. 

 

Artikel 26       Overname werknemers 

26.1       
Dit artikel is uitsluitend van toepassing indien de werknemers door Agripersoneel zijn geworven en geselecteerd. Indien de werving en selectie van de werknemer(s) door de opdrachtgever is gedaan, is dit artikel niet van toepassing. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een werknemer verstaan: 

  • het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van  werk en/of een overeenkomst van opdracht door de Opdrachtgever met een Werknemer;
  • het laten ter beschikking stellen van de betreffende Werknemer door een derde (bijvoorbeeld een andere detacheringsonderneming);
  • het aangaan van een arbeidsverhouding door de werknemer met een derde, waarbij de opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden (als bedoeld in artikel 2:24b BW) dan wel een dochtermaatschappij is van een ander (als bedoeld in artikel 2:24a BW).

26.2       
Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder werknemer tevens verstaan:  – de (aspirant-) werknemer die bij Agripersoneel is ingeschreven; – de (aspirant-) werknemer die is voorgesteld aan de opdrachtgever; – de werknemer wiens terbeschikkingstelling voor het aangaan van de arbeidsverhouding met de opdrachtgever is geëindigd. 

26.3       
De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een werknemer indien en voor zover wordt voldaan aan het in dit artikel bepaalde. 

26.4       
De opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met de werknemer aangaan indien en voor zover de arbeidsovereenkomst van de werknemer niet rechtsgeldig is geëindigd. 

26.5       
De opdrachtgever brengt Agripersoneel schriftelijk op de hoogte van haar voornemen om met de werknemer een arbeidsverhouding aan te gaan, alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven. De overeenkomst zal door de opdrachtgever met inachtneming van deze algemene voorwaarden worden beëindigd. 

26.6       
Indien een werknemer door tussenkomst van Agripersoneel aan de mogelijke opdrachtgever is voorgesteld en deze mogelijke opdrachtgever rechtstreeks dan wel via derden met die werknemer een arbeidsverhouding aangaat voor dezelfde of een andere functie voordat de terbeschikkingstelling tot stand komt, is deze opdrachtgever aan Agripersoneel een vergoeding verschuldigd ter hoogte van 30% van het opdrachtgeverstarief dat door Agripersoneel in rekening zou zijn gebracht voor de werkzaamheden van de werknemer voor de duur van 1000 uur. De opdrachtgever is deze vergoeding altijd verschuldigd indien de opdrachtgever in eerste instantie door tussenkomst van Agripersoneel in contact is gekomen met de werknemer. 

26.7       
Indien de opdrachtgever rechtstreeks dan wel via derden een arbeidsverhouding aangaat met een werknemer die aan haar ter beschikking wordt gesteld op basis van een overeenkomst voor bepaalde dan wel onbepaalde tijd, voordat die Werknemer 1000 uren heeft gewerkt, is de opdrachtgever aan Agripersoneel een vergoeding verschuldigd van 30% van het laatst geldende opdrachtgeverstarief over 1000 uren minus de – op basis van de overeenkomst – reeds door de werknemer gewerkte uren. 

26.8       
Indien de opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met de werknemer binnen zes (6) maanden nadat diens terbeschikkingstelling (ongeacht of deze was gebaseerd op een    overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd) aan de opdrachtgever is geëindigd, is hij een vergoeding verschuldigd van 30% van het Opdrachtgeverstarief, dat voor de betrokken werknemer van toepassing zou zijn geweest over een periode van 1000 gewerkte uren minus de – op basis van de geëindigde overeenkomst – reeds door de werknemer gewerkte uren. Dit geldt zowel in het geval de opdrachtgever de werknemer hiertoe – rechtstreeks of via derden – heeft benaderd als wanneer de Werknemer – rechtstreeks of via derden – bij de opdrachtgever heeft gesolliciteerd.

 

DEEL C. WERKZAAMHEDEN OPDRACHTNEMERS 

Artikel 27       Relatiebeding 

27.1       
Indien opdrachtnemer door tussenkomst van Agripersoneel in contact is gekomen met opdrachtgever, is het opdrachtgever niet toegestaan om gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede binnen één jaar na beëindiging daarvan de opdrachtnemer in dienst te laten treden bij opdrachtgever, noch anderszins werkzaamheden, om niet of tegen betaling, voor opdrachtgever te (laten) verrichten. 

27.2       
Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder opdrachtnemer tevens verstaan de (aspirant) opdrachtnemer die door Agripersoneel is voorgesteld aan de opdrachtgever. In dat geval is het opdrachtgever niet toegestaan om binnen één jaar na het voorstellen van de opdrachtnemer aan de opdrachtgever, de opdrachtnemer in dienst te laten treden bij opdrachtgever, noch anderszins werkzaamheden, om niet of tegen betaling, voor opdrachtgever te (laten) verrichten. 

27.3       
Bij overtreding van het in lid 1 van dit artikel bepaalde, is opdrachtgever aan Agripersoneel een direct opeisbare – en niet voor verrekening vatbare – boete verschuldigd van € 10.000,- (zegge: tienduizend Euro) per overtreding en € 500,- (zegge: vijfhonderd Euro) per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Agripersoneel om nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen. 

 

Artikel 28 Verplichtingen 

28.1       
De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd de opdrachtnemer de werkzaamheden te laten verrichten zoals overeengekomen in de overeenkomst. 

28.2       
De opdrachtnemer zal de werkzaamheden geheel naar eigen inzicht, op eigen naam, zelfstandig en voor eigen rekening en risico uitvoeren.  De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd om aanwijzingen te geven ten aanzien van het resultaat van de werkzaamheden van de opdrachtnemer. 

28.3       
De opdrachtnemer bepaalt in beginsel zelf op welke dagen en tijdstippen hij de werkzaamheden verricht, met inachtneming van de openingstijden/kantoortijden van de opdrachtgever.   

28.4       
Het staat Agripersoneel dan wel de opdrachtnemer, vrij om voor vervanging te zorgen, indien opdrachtnemer verhinderd is de Diensten te verrichten. 

28.5       
In beginsel maakt de opdrachtnemer gebruik van zijn eigen materialen en hulpmiddelen. Indien het voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk is dat de opdrachtnemer gebuikt maakt van de materialen en hulpmiddelen van de opdrachtgever, is dit uitsluitend   mogelijk na schriftelijke afspraken daarover met Agripersoneel (zoals over – maar niet beperkt tot – de vergoeding voor het gebruik van de materialen en hulpmiddelen). 

 

Artikel 29       Aansprakelijkheid 

29.1       
Agripersoneel staat er voor in dat de door haar geselecteerde opdrachtnemer gekwalificeerd is en de Diensten op zorgvuldige wijze zal vervullen. Agripersoneel is evenwel niet betrokken   bij de uitvoering van de diensten en derhalve niet aansprakelijk voor enige schade en/of kosten van Agripersoneel, opdrachtgever, opdrachtnemer en/of derden die mogelijk voortvloeien uit het niet of niet-deugdelijk uitvoeren daarvan. 

29.2       
De opdrachtgever vrijwaart Agripersoneel voor iedere aanspraak, belastingheffing, premies en/of boetes van de Belastingdienst, het UWV-werkbedrijf en enige premieheffende instantie ter zake van de werkzaamheden door de opdrachtnemer en de (kwalificatie van de) relatie tussen Agripersoneel en de opdrachtnemer.